Grondzaken Enexis; visie, professionalisering en de toekomst

Vertrek als manager Servicehuis Grondzaken Enexis

Na bijna 3 jaar lang gebouwd te hebben aan het Servicehuis Grondzaken heeft Joost Spithoven op 1 oktober tijdens een teamdag op de Posbank in Rheden afscheid genomen van de medewerkers. Bij de terugblik werd geconstateerd dat er het nodige en nog wat meer is bereikt in de afgelopen jaren.

Het is gelukt om binnen Enexis bij de aanleg van energienetten kwesties die raken aan grondzaken en ruimtelijke vraagstukken een plek te geven binnen de organisatie. Dit in verbinding tussen 10 vestigingen, diverse stafafdelingen en het hoofdkantoor. Een vijftal werkstromen is met de bijbehorende werkprocessen digitaal geïmplementeerd. In het Kwaliteitshandboek zijn de werkprocessen en verschillende formats voor documenten vastgelegd. Met betrekking hiertoe hebben de 25 medewerkers een aanzienlijke professionaliseringsslag gemaakt op het vlak van dienstverlening. Daarbij zijn twee (huis)notariskantoren nauwgezet betrokken.

Met een viertal adviesbureaus zijn raamwerkcontracten gesloten om hen in te huren bij het opvangen van pieken in de werkzaamheden rond zakelijk recht overeenkomsten en vergunningen. Gemiddeld zijn per jaar 20 externe adviseurs ingeschakeld. Bij dit alles biedt de digitalisering van het werkmanagement en het Kwaliteitshandboek steeds betere kansen om effectief en efficiënt te werken. Het is de bedoeling dat Enexis en de adviesbureaus steeds meer met elkaar gaan opereren als netwerkpartners.

In het kader van de invoering van de Omgevingswet is tevens de basis gelegd voor een verdere uitbreiding van het Servicehuis Grondzaken. Het gaat om de juiste samenstelling met specialisten op het vlak van de ruimtelijke taken; het betreffen met name planologen, planjuristen en omgevingsmanagers. Bij de ruimtelijke taken zijn gebiedsgericht werken met meer oog voor integraliteit en interactiviteit en invulling geven aan relatie- en omgevingsmanagement belangrijke thema’s. Het Programmateam Omgevingswet gaat met de inzet van het Servicehuis Grondzaken in een Field lab samen met gemeenten experimenteren op het vlak van participatie.

Tijdens zijn werkzaamheden voor Enexis heeft Joost Spithoven mogen ervaren hoe weinig ruimte er is om de energietransitie vlot te laten verlopen. Weinig ruimte in de zin van vierkante meters voor het leggen van steeds dikkere kabels en weinig ruimte in de hoofden van grondeigenaren, van wiens medewerking je als netbeheerder afhankelijk bent. En dan te weten dat naast de energietransitie Nederland aan de vooravond staat van een transitie van de woningmarkt met het versnellen van de nieuwbouw en een transitie van de landbouwsector. Binnenkort wil hij in een artikel ingaan op de vraag of er mogelijk aanknopingspunten zijn om deze transities (meer) succesvol te laten verlopen.

%d bloggers liken dit: